Đào tạo thú y cơ bản khóa 1 – 2020

Đào tại thú y cơ bản khóa 2 – 2021

Khóa học thú y chăn nuôi 2022